Neurologický slovník

Ty nejdůležitější neurologické výrazy se stručným popisem.

A

abázie – poruchy chůze
afázie – porucha jazyka (fluentní x non-fluentní)
algie – bolestivý vjem, bolest
amaurosis – slepota, amarousis fugax slepota způsobená přechodnou ischémií sítnice
amblyopie – tupozrakost
anizokorie – nestejnoměrná velikost zornic (x izokorie)
anosmie – ztráta čichu
astázie – poruchy stoje
atrofie – ochabnutí svalu, při periferní lézi

B

Babinsky – iritační pyramidový jev, po malíkové straně – patologické extenze palce

C

chůze 1 – otevřené oči
chůze 2 – zavřené oči
Chvostek – poklepem nad parotidu se stahuje philtrum, zvýšená neuromuskulární dráždivost

D

dávivý reflex – aferent IX. → centrum v pontu → eferent X.
delirium – postižení lucidity při zachovalé vigilitě
difuzní axonální poranění – mikroskopická poranění axonů, při translačním pohybů, bez jasné strukturální léze
diskopatie – degenerativní postižení meziobratlové ploténky
dysartrie – porucha řeči
dysfonie – porucha tvorby hlasu
dysestézie – poruchá vnímání čití
dysosmie – porucha vnímání vůní
dystonie – déletrvající svalové stahy s kroutivou (torzní) složkou, až do bizarních poloh

F

fascikulace – záškuby jednotlivých svalových vlákem, projev denervace (periferní motoneuron)
fotoreakce – vyšetření n.II a n.III, reakcí na osvit je mióza (přímá x nepřímá)
Fraumentův manévr – pohyb druhostrannou končetinou zvýrazní rigiditu

G

Glasgow coma scale – stupnice zjišťující rozsah poruchy vědomí (pohyby oči, verbální a motorická odpověď)

H

hemianopsie – výpadek poloviny zorného pole (homonymní x heteronymní)
herniace disku – vyhřeznutí nucleus pulposus při ruptuře anulus fibrosus (x protruze)
hyperstézie – zvýšená citlivost
hypestézie – snížení citlivosti
hyposmie – zeslabení čichu

J

Justerův příznak – iritační na ruce, drážděním po malíkové straně pod prsty – opozice palce
jazyk – symbolická povaha (x řeč)

K

kontuze – par coup (v můstě působící síly), par antecoup (naproti), strukturální poranění mozku
korneální reflex – podráždění rohovky způsobí oboustranné zamrkání

L

lateropulze – pohyb čelistí do strany (x mediopulze)
lucidita – jasnost – hloubka vědomí zajišťovaná kortexem

M

masseterový reflex – úderem do mentální krajiny, reakcí je kontrakce m.masseter
medipulze – návrat čelisti z lateropulze do středového postavení
Mingazzini test – zánikový test, předpažené HK nebo zvednuté DK jdou při zavřených očich k zemi
mióza – parasympatikem vyvolané zúžení zornice (n.III. z ncl.E-W)
mikrografie – z důvodu hypokineze malé písmo u Parkinsonova onemocnění
mydriáza – sympatikem vyvolané rozšíření zornice (ggl. Stelatum po ACI a dále nV/1)
myoklonus – rychlý, nepravidelná frekvence i amplituda, stah agonisty i antagonisty

N

neuralgie – bolesti nervového původu (primární x sekundární)
neuropatie – postižení nervového systému (zastřešující název pro jakékoliv postižení)

O

osteofyty – produktivní degenerativní změny, kostěné výrůstky při kontaktu obratlových těl

P

parestézie – pocit brnění
paréza – neúplná porucha hybnosti
Pitsburg brainstem score PBSS – podle vyhasnutí reflexu určíme výšku léze
plegie – úplná ztráta volní hybnosti
plexopatie – postižení nervového plexu PNS
primární neuralgie – nezjistitelná (nejspíše vaskulární) příčina (x sekundární)
protruze disku – vyklenutí nucleus pulposus bez ruptury anulus fibrosus (x herniace)
řeč – mechanická produkce zvuků (x jazyk)

S

sekundární neuralgie – neuralgie z příčin léze nádorové nebo toxického poškození
skotom – částečný výpadek zorného pole
spasticita – odpor, který se dá překonat („zavírací nůž“)
spondyloartróza – degenerativni změny meziobratlových skloubení
spondylolistéza – vzájemný posun dvou sousedních obratlů – stenóza !
stereotypie – „ano, ano“ u non-fluentní afázie
stoj 1 – rozkročené nohy, otevřené oči
stoj 2 – nohy u sebe, otevřené oči
stoj 3 – nohy u sebe, zavřené oči (pokud titubace apod. Romberg +)
syndrom – skupina symptomů (příznaků)
symptom – příznak onemocnění (kašel, teplota, parestézie)

T

tandemová chůze – klade nohy před sebe, jako po laně
tinitus – pískání v uchu, iritační léze
tiky – mimovolní, nutkavé (s uvolněním vnitřního napětí), motorické x vokální, simplexní x komplexní
třes – rytmický, oscilační pohyb (klidový, posturální, akční)

U

unciformní krize – čichová pseudohalucinace (vnímání velmi nepříjmených zápachů)
Unterberg – pochod na místě s předpaženýma rukama a zavřenýma očima

V

vertigo – pocit nestability, točí se pacient nebo vnější prostředí
vědomí – stav, kdy je pacient schopen správně a adekvátně reagovat na podněty
vigilita – rozsah vědomí – zajišťujován ARAS (ascendentní retikulární aktivační systém)

Přečteno 1 713 krát.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek